INICIO    MÚSICA    DANZA    TEATRO    OKINAWA    AINU    PATRIMONIO    PERSONALIDADES    

Derechos Reservados
© Mauricio Martinez R..
PROYECTO GAGAKU
Universidad de Stanford

Artes Escénicas Clásicas

-Kumi Odori (Patrimonio Mundial UNESCO)
     -Obras
          -
Gusamaru Tichiuchi (Venganza de Gusamaru)
          -
Shuushin Kaneiri (Amor Ciego)
          -
Mikarushi (Vida de una Ninfa Celestial)
          -
Kookoo no Maki (La Devoción de una Hija)
          -
Wunna Munuguruyi (El Secuestrador)
          -
Timiji nu Yin (Amor Desesperado)
          -
Hanauyi nu Yin (Un Samurai en Desgracia)
          -
Manzai Tichiuchi (La Venganza de los Hermanos Jana)

-El Poder de Okinawa: Las Raíces Musicales de las Islas Ryûkyû
por John Potter
     1. Las Raíces de Ryûkyû

          -Al comienzo
          -Los relajados okinawenses
          -
Danza, festivales y entretenimiento
          -
El Sanshin y sus acompañantes
     2. La Música del Pueblo
          -
Orígenes
          -
Mo-ashibi: la gente se divierte
          -
Voces de la gente
          -
Shimauta y la primera generación de artistas que graban
          -
Shouei Kina
          -
Las cantantes
          -
El padrino de minyo: Rinshô Kadekaru
          -
Bisekatsu y Campus Records
     3. Viajes por las Islas
          -
Alrededor de las islas con Yasukatsu Oshima
-
Música Clásica
     -Estilos/escuelas
          -Afuso-ryû
          -Nomura-ryû

-Instrumentos musicales
     -El laúd Sanshin
          -
La ruta del sanshin
     -Kutu (una especie de
Koto)
     -Kucho (una espacie de
Kokyû)
     -Taiko (tambores)
          -
Shime-daiko
          -Hira-daiko
          -
Pâranku
     -
Sanban
     -Fue
     -
Yotsutake
     -
Hyôshigi

-Okinawa Buyô (danzas de Okinawa)
     -Repertorio
          -Clásico
               -
Kajadifu
               -
Wakashu Kuti Bushi
               -
Chikuten Bushi
               -
Kashikaki
               -
Yanaji
               -
Amakawa
               -
Mutu Nuchibana
               -
Shudun
               -
Nufa Bushi
               -
Wubichi
               -Nnimazin
               -Unna Kuti Bushi
               -
Karaya Bushi
               -
Mutu Kadiku
               -
Yutsudaki
               -
Shundo
               -
Menuhama
               -
Zei
               -
Nubui Kuduchi
               -
Kudai Kuduchi
               -
Eji
               -
Takadera Manzai
               -
Nnatukui Bushi
          -Zo-udui (categoría miscelánea de danzas populares tradicionales)
               
-Hanafu
               -Hamachiduri
               -Munjuru
               -
Nuchibana
               -
Hatuma Bushi
               -
Tanchame
               -
Shunu Bujo
               -
Timatu
               -
Kanayo Amaka
               -
Kanzeku
               -
Nakazatu Bushi
               -
Kabira Bushi
               -
Shochikubai
               -
Kurushima Kuduchi
     -Estilos/escuelas
          -Tamagusuku-ryû
          -Oyadomari-ryû
          -Miyagi-ryû
          -Ryuuseihon-ryû
          -Shougan-ryû
          -Aharenhon-ryû
          -Tokashiki-ryû
          -Choyo-ryû
          -Shimabuku-ryû
          -Taka-ryû
          -Oshiro-ryû
          -Hachiyou-ryû
-Eisā (danza)
     -Historia de Eisā
          -
Qué es Eisā
          -
La Historia del Budismo en Okinawa
          -Ninbuchā
          -Festival Bon en Okinawa
          -Artes escénicas folclóricas Bon
               -Angama
                a.-Diálogo angama de la ciudad de Ishigaki, Islas Yaeyama
                b.-Diálogo entre Ushumai (anciano), Nmi (anciana) y espectadores

              -Eisā
               -Shichigwachi môi (usudêku)
     -Eisā a través de las eras
          
-Eisā en la preguerra
          -Eisā en la postguerra
          -Una variedad de intérpretes de Eisā
          -Chôginā
          -Trajes
          -Características Musicales
     -Manteniendo la tradición de Eisā
          -Portadores de Eisā
          -La difusión de Eisā
          -Eisā de niños
          -Eisā por fuera de la prefectura de Okinawa
     -Géneros de Eisā
          -Eisā de Yofuke, Ciudad de Nago
          -Eisā de la aldea Ogimi
          -Eisā de Heshikiya, poblado de Katsuren
          -Eisā  de Yakena, poblado de Yonashiro
     
-Canciones Eisā
          -
Ichi Gô Gâ Bushi / Chunjun Nagari Bushi
                    
Artes Escénicas Tradicionales Populares

-Okinawa shibai (teatro tradicional)
-Shishimai (danzas del león)
-Minyô/Shimauta (canciones folclóricas)

Las Nuevas Artes Escénicas Tradicionales
-Sousaku Kumiodori (Kumi Odori creativo)
-Eisā creativa
-Shin Okinawa Geinou (Nuevas artes escénicas de Okinawa)

Personalidades
Música
-TERUKINA Chôichi, Personaje Tesoro Nacional (Ningen Kokuhô)
-SHIMABUKURO Masao, Personaje Tesoro Nacional (Ningen Kokuhô)
-SHIMABUKURO Mitsufumi, Personaje Tesoro Nacional (Ningen Kokuhô)
-SHIROMA Tokutaro, Personaje Tesoro Nacional (Ningen Kokuhô)
-MIYAGI Noho, Personaje Tesoro Nacional (Ningen Kokuhô)
-TERUKINA Tomokuni
-
CHINA Sadao
-CHINA Teihan
-DAIKU Tetsuhiro
-DEIGO Musume
-FUKUHARA Tsuneo
-GANEKO Yoriko
-KADEKARU Rinshô
-KAMIYA Kouichi
-KINA Shoukichi
-KINJOU Keiko
-KINJOU Minoru
-KOCHI Kamechiyo
-KOHAMA Shuei
-KOJA Misako
-KUNIYOSHI Genji, cantante e intérprete de
Sanshin, de canciones tradicionales de la isla de Miyako.
-MAEKAWA Shuken
-MATSUDA Hirokazu
-MIYARA Kousei
-NOBORIKAWA Seijin
-NOHEN Aiko
-OSHIRO Misako, cantante e intérprete de
Sanshin
-OSHIRO Shizuko, cantante e intérprete de
Sanshin
-SADOYAMA Yutaka
-SATO Kunitaka
-TABA Seishin
-TAKARA Kazue
-TAKENAKA Rou
-TERUYA Kantoku
-TERUYA Masao
-TOKUHARA Kiyofumi
-TSUBOYAMA Yutaka
-TSUKIJI Shunzou
-WAKUGAWA Akira
-YAMAUCHI Masanori
-YAMAZATO Yuki
-YOHEN Katsuko
Kumi Odori
-KAKAZU Michihiko, director escénico del
Teatro Nacional de Okinawa
Danza
-SANADE Yoshikazu