INICIO    MÚSICA    DANZA    TEATRO    PATRIMONIO    OKINAWA    AINU

Derechos Reservados
© Mauricio Martinez R..
PROYECTO GAGAKU
Universidad de Stanford
MÚSICAS
DE ASIA
INTERNET RADIO

PATRIMONIO
CULTURAL

Patrimonio Universal


-Nohgaku (Teatro Noh y Kyôgen)
-
Kabuki
-
Bunraku
-Akiu no Taue Odori
-Chakkirako
-Daimokutate
-
Kumiodori
-Dainichido Bugaku
-
Gagaku, música y danza de la Corte Imperial
-Hitachi Furyumono
-Hayachine Kagura
-Koshikijima no Toshidon
-Oku-noto no Aenokoto
-Danzas de los
Ainu
-Kumiodori, teatro musical de Okinawa


Patrimonio rural

Kagura

Estilo                               (prefectura)

-Shimokita no Nômai (Aômori)
-Kuromori Kagura (Iwate)
-Hayachine Kagura (Iwate)
-Ogatsuhôin Kagura (Miyagi)
-Nekko Bangaku (Akita)
-Horowasan no Shimotsuki Kagura (Akita)
-Sugisawahiyama (Yamagata)
-Tamashiki Jinja Kagura (Saitama)
-Washinomiya Saibara Kagura (Saitama)
-Edo no Sato Kagura (Tokyo)
-Tooyama no Shimotsuki Matsuri (Nagano)
-Tenryûmura no Shimotsuki Kagura (Nagano)
-Hana Matsuri (Aichi)
-Ise Daikagura (Mie)
-Okashira Shinji (Mie)
-Sadashin Noh (Shimane)
-Ômoto Kagura (Shimane)
-Ôdochi Kagura (Shimane)
-Bicchû Kagura (Hiroshima)
-Hibakôjin Kagura (Yamaguchi)
-Iwakuni Yukaba no Kanmai (Yamaguchi)
-Mitsukuri Kagura (Ehime)
-Iyo Kagura (Kôchi)
-Tosa no Kagura (Nagasaki)
-Iki Kagura (Nagasaki)
-Hirado Kagura (Ôita)
-Ondake Kagura (Yamazaki)
-Takachiho no Yokagura
-Shiiba Kagura (Yamazaki)
-Mera Kagura (Yamazaki)

Dengaku

Estilo                               (prefectura)

-Hachinohe no Enburi (Aômori)
-Yamaya no Taue Odori (Iwate)
-Akiu no Taue Odori (Miyagi)
-Gohôden no Chigo Dengaku Furyû (Fukushima)
-Ishii no Shichi Fukujin to Taue Odori (Fukushima)
-Tsutsu Kowake Jinja no Otaue (Fukushima)
-Itabashi no Ta-asobi (Tôkyô)
-Mizu-umi no Dengaku - Nômai (Fukui)
-Mutsuki Shinji (Fukui)
-Gero no Ta no Kami Matsuri (Gifu)
-Nishiure no Dengaku (Shizuoka)
-Fujimori no Ta-asobi (Shizuoka)
-Mikawa no Dengaku (Aichi)
-Isobe no Omita (Mie)
-Tawara no Onda (Kyôto)
-Sumiyoshi no Otaue (Ôsaka)
-Hanazono no Ondamai (Wakayama)
-Suginohara no Ondamai (Wakayama)
-Nachi no Dengaku (Wakayama)
-Oki no Dengaku to Niwa no Mai (Shimane)
-Aki no Hayashida (Hiroshima)
-Shiohara no Daisen Kuyô Taue (Hiroshima)
-Kiragawa no Onta Matsuri (Kôchi)
-Shirahige Jinja no Dengaku (Shiga)

Furyû

Estilo                               (prefectura)

-Nagai no Dainenbutsu Kenbai (Iwate)
-Oki Kenbai (Iwate)
-Nishimonai no Bon-odori (Akita)
-Kemanai no Bon-odori (Akita)
-Shimohirai no Hô-ô no Mai (Tôkyô)
-Ogo-uchi no Kashima Odori (Tôkyô)
-Niijima no Ô-odori (Tôkyô)
-Chakkirako (Kanagawa)
-Yamakita no Omine-iri (Kanagawa)
-Ayako Mai (Kanagawa)
-Dai no Saka (Niigata)
-Mushôno no Dainenbutsu (Yamanashi)
-Niino no Bon-odori (Nagano)
-Atobe no Odori Nenbutsu (Nagano)
-Gujô Odori (Gifu)
-Tokuyama no Bon-odori (Shizuoka)
-Utôgi no Bon-odori (Shizuoka)
-Ayado no Yo-nenbutsu to Bon-odori (Aichi)
-Yasuraibana (Kyôto)
-Kuta no Hanagasa Odori (Kyôto)
-Kyôto no Rokusai Nenbutsu (Kyôto)
-Totsukawa no Ô-odori (Nara)
-Tsuwano Yasaka Jinja no Sagimai (Shimane)
-Ômiya Odori (Okayama)
-Shiraishi Odori (Okayama)
-Nishiiya no Jindai Odori (Tokushima)
-Ayako Odori (Kagawa)
-Takimiya no Nenbutsu Odori (Kagawa)
-Takeo no Ara Odori (Saga)
-Hirado no Jangara (Nagasaki)
-Yoshihirogaku (Ôita)
-Gokase no Ara Odori (Miyazaki)
-Ichiki no Tanabata Odori (Kagoshima)